Formularz zgłoszeniowy

Kursy e-learning - codziennie; Kurs z wykładami w dniu 11.03.2024 zaczyna się za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)


  Rozporządzenie RODO

  Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  Administrator danych osobowych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Plus s.c. Maciej Janczak, Bogumiła Janczak z siedzibą w Legionowie, ul. Piaskowa11a/9 (zwany dalej Administratorem). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@lajk.edu.pl, telefonicznie pod numerem 506 124 600 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email biuro@lajk.edu.pl, poprzez kontakt z Administratorem telefonicznie pod numerem 506 124 600 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  1) przeprowadzenia procesu szkolenia kandydatów na kierowców oraz kierowców; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia),
  2) wpisania Pana/Pani do rejestru ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, formularzy egzaminów wewnętrznych; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia),
  3) uczestniczenia przez Panią/Pana w szkoleniu prawa jazdy; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
  4) ewentualnie w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu swoich usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia); w przypadku marketingu własnych produktów i usług opartego o zautomatyzowane podejmowaniu decyzji, podstawą przetwarzania danych będzie Pana/Pani zgoda (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt a oraz art. 22 ust 2 pkt c Rozporządzenia).
  Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze szkoleniem. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
  Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu , w tym profilowania i celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: podmioty przetwarzające dane w celu szkolenia lub egzaminowania, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa, jak np. Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
  Prawa osoby, której dane dotyczą.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) - w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania,
  3) wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu , nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu ,
  4) przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.