REGULAMIN

DLA UCZESTNIKÓW KURSU NA PRAWO JAZDY

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

„AUTO PLUS”

z dnia 01 stycznia 2021 r.

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW „AUTO PLUS”
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 3. Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Plus”, który na podstawie zaświadczenia nr 00141408 wydanego przez

Starostę Powiatu Legionowskiego, przy ul. Jagiellońskiej 8 w Legionowie prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B.

 1. Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „Auto Plus” z dnia 1 stycznia 2021 r. z późniejszymi zmianami
 2. Szkoleniu podstawowym – oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 4 marca 2016r. (Dz. U. Poz. 280).

 1. Szkoleniu uzupełniającym – oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o

których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r. (Dz. U. Poz. 280).

 1. Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Obowiązki Organizatora

 • 2
 1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 4 marca 2016r.(Dz. U. Poz. 280).
 2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne (jazdy) oraz zajęcia teoretyczne, a także materiały szkoleniowe

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.

 1. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator aktualizuje dla Uczestnika „Profil Kandydata na Kierowcę”.

Obowiązki Uczestnika

 • 3
 1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje Organizatora o numerze identyfikującym „Profil Kandydata na kierowcę” umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do rozpoczęcia wybranego Szkolenia w ciągu 12 miesięcy od momentu zgłoszenia. W przypadku przekroczenia tego okresu zgłoszenie zostaje anulowane. Wniesiona opłata wskazana w §4 pkt 2 nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty

 • 4
 1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku poszczególnych Szkoleń.
 2. W chwili składania zgłoszenia Uczestnik wnosi opłatę wpisową nie niższą niż 600,00 zł.
 3. Całość opłaty za Szkolenie Uczestnik musi opłacić najpóźniej do 24 godziny Szkolenia lub do 3 miesięcy od chwili jego rozpoczęcia. W przypadku rozpoczęcia Szkolenia po upływie 12 miesięcy od momentu zgłoszenia, Uczestnika obowiązują ceny z dnia rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Podpisując zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za Szkolenie.
 5. Niewniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.
 6. Jeżeli Uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 Organizator występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaktualizowania profilu, w którym mowa w §2 ust 3. do chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.
 8. Jeżeli Uczestnik nie stawi się na umówione zajęcia praktyczne i nie zostaną one przez niego odwołane u instruktora lub w biurze Organizatora na co najmniej 24h przed ich rozpoczęciem, Uczestnik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę tych zajęć.

Dyscyplina Szkolenia

 • 5
 1. O dopuszczeniu Uczestnika do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego decyduje instruktor prowadzący (instruktor, z którym Uczestnik odbył co najmniej 50% wszystkich jazd).
 2. Wewnętrzny Egzamin Praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący lub instruktor wyznaczony przez Organizatora.
 3. Po pozytywnym zaliczeniu Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego i Teoretycznego Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do

podejścia do Egzaminu Państwowego.

 1. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem

instruktora i Uczestnika.

Przerwanie Szkolenia

 • 6
 1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
 2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu po odliczeniu wpisowego oraz kosztów obsługi z wyłączeniem §4 pkt2.
 3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty.

Przepisy porządkowe

 • 8
 1. Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.
 2. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest

wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.

 1. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
 2. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze

Szkolenia.

 1. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on

natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.

 1. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.
 2. Niezastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez Uczestnika strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia

sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia należy zgłaszać do Kierownika Biura OSK Auto Plus Pani Bogumiły Janczak.

Postanowienia końcowe

 • 9
 1. Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora w jego filiach oraz na stronie internetowej www.lajk.edu.pl.
 2. Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
  3. Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zapoznał się z Informacja zgodną z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, które jest integralną częścią Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Legionowo, dnia 01 stycznia 2021 roku

Zatwierdził

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „Auto Plus”

Mgr Maciej Janczak

 

Rozporządzenie RODO

 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Plus s.c. Maciej Janczak, Bogumiła Janczak z siedzibą w Legionowie, ul. Norwida 2C (zwany dalej Administratorem). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@lajk.edu.pl, telefonicznie pod numerem 506 124 600 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email biuro@lajk.edu.pl, poprzez kontakt z Administratorem telefonicznie pod numerem 506 124 600 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

1) przeprowadzenia procesu szkolenia kandydatów na kierowców oraz kierowców; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia),

2) wpisania Pana/Pani do rejestru ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, formularzy egzaminów wewnętrznych; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia),

3) uczestniczenia przez Panią/Pana w szkoleniu prawa jazdy; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),

4) ewentualnie w celu marketingu  produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu  swoich usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia); w przypadku marketingu  własnych produktów i usług opartego o zautomatyzowane podejmowaniu decyzji, podstawą przetwarzania danych będzie Pana/Pani zgoda (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt a oraz art. 22 ust 2 pkt c Rozporządzenia).

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze szkoleniem. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu , w tym profilowania i celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: podmioty przetwarzające dane w celu szkolenia lub egzaminowania, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa, jak np. Satostwo Powiatowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Auto Plus zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania,

3) wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu , nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu ,

4) przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy lajk.edu.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest udostępniany pod adresem https://lajk.edu.pl/ przez Auto Plus s.c. Maciej Janczak, Bogumiła Janczak z siedzibą w Legionowie, ul. Piaskowa 11a lok.9, 05-119 Legionowo, NIP: 536-178-79-98, REGON 140413564, zwaną dalej Operatorem.
 2. W ramach Serwisu Operator świadczy usługi obejmujące co najmniej „Kursy na prawo jazdy”, zwane dalej łącznie „Usługami”.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu należy przeczytać niniejszy regulamin. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Auto Plus s.c. Maciej Janczak, Bogumiła Janczak z siedzibą w Legionowie, ul. Piaskowa 11a lok.9, 05-119 Legionowo, NIP: 536-178-79-98, REGON 140413564
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym lajk.edu.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Usługa – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15.  

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: , ul. Piaskowa 11a lok.9, 05-119 Legionowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lajk.edu.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 506 124 600
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  MBANK 50 1140 2004 0000 3602 6565 4330
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 13-18

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla Firefox
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies
 4. zainstalowany program FlashPlayer

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło. Należy także wyrazić potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu sklepu internetowego.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Po przekazaniu danych do rejestracji na podany adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail z informacją potwierdzającą przekazanie danych do rejestracji.
  Po założeniu konta w sklepie klient otrzymuje e-maila z odpowiednią informacją.
 4. Zalogowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu na Konto Kupującego.
 2. Wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 3. Należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Zamawiam”.
 4. Następnie podać dane kontaktowe i adres email do wysyłki zamówienia, a także potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Sklepu.
 5. W celu zatwierdzenia kliknąć przycisk podsumowanie.
 6. Sprawdzić czy dane zawarte w podsumowaniu się zgadzają i kliknąć przycisk „ Potwierdzam zakup”.
 7. Należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 8. Na adres e-mailowy podany przy rejestracji konta zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność przelewem natychmiastowym
 3. Płatność BLIK
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem natychmiastowym lub Blikiem – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zgodnie z zasadami zawartymi w zakładce „Zwroty i reklamacje. Odstąpienie od umowy”.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.          Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 10. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.