INSTRUKCJA OTRZYMANIA PKK

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument zawierający dane i informacje identyfikacyjne opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców LAJK
oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
WYMAGANE DOKUMENTY
–  wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem (druk obustronny do pobrania),
–  kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
–  orzeczenie lekarskie – oryginał (art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami),
–  kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli posiadasz)
–  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat (druk do pobrania)
–  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport – oryginał),
–  cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (oryginał tego dokumentu do wglądu).
Po złożeniu w/w dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Zespół ds. kierowców Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Legionowie (parter Sala Obsługi Klienta).
W Wydziale Komunikacji funkcjonuje system numerkowy. Biletomat znajduje się w Sali Obsługi Klienta na parterze.
SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty można dostarczyć do urzędu osobiście w urzędzie po okazaniu dokumentu tożsamości,
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
PKK – generowany jest niezwłocznie do 30 min.

Prawo jazdy – do 14 dni.

sprawdź swoje prawo jazdy – www.info-car.pl